I mitt måleri rör jag mig mellan olika bildvärldar som kan växla från rent abstrakta till rent figurativa. Oftast befinner jag mig i ett figurativt måleri med inslag av halvabstrakta element. Mitt arbetssätt växlar mellan intuitivt måleri och att arbeta med förlagor eller avbildning av verkligheten. Ibland blir det en mix av dessa.

Det väsentligaste i mitt måleri är ljuset och färgen. Jag försöker gestalta stämningar och rumsbildning där ljusspelet är den viktigaste komponenten. Komposition och färgkomposition är också viktiga element i mitt bildskapande. Jag arbetar huvudsakligen i akvarell och akryl. I mitt akvarellmåleri har kontraster och motsatser stor betydelse för att ladda bilden. Det är ljus mot mörker, vått mot torrt, distinkt mot diffust o.s.v. Olika akvarelltekniker som samsas på samma bildyta. Men även mina stämningsbilder i akryl bygger på att det finns kontraster och motsättningar i själva bilduttrycket. En slags dualism. Jag målar upp en scen där tolkningarna kan vara flera och mångtydiga, men där betraktaren själv skriver in berättelsen.

För mig handlar egentligen allt måleri, både som utövare och betraktare om viljan att beröra och viljan att bli berörd. Att gå utanför det egna jaget och bli ett med något större.

In my painting I move between different image worlds, which can shift from purely abstract to purely figurative. Most often I find myself in a figurative painting with semi-abstract elements. My way of working switches between intuitive painting and working with copies or depictions of reality. Sometimes a mix of these.

The most important thing in my painting is the light and color. I try to depict moods and space where the light plays the most important part. Composition and color are also important elements in my creation of images. I work mainly in watercolor and acrylic. In my watercolor painting, contrasts and opposites have great significance in charging the image. It is light against dark, wet against dry, distinct against diffuse, etc. Different watercolor techniques coexist on the same image area. The moods in my acrylics are also based on contrasts and contradictions in the visual expression itself. A kind of dualism. I paint a scene where the interpretations can be many and ambiguous, where the viewer writes the story.

For me, all painting, both as a practitioner and an observer, is about the will to move and be moved. To go outside yourself and become one with something bigger.Lars Eje Larsson