Reportage, International Artist Nr 130, Januari 2020

Reportage, Art of Watercolor Nr 43 samt L´Art de Aquarelle Nr 50, 2021

Kortfilm, "En livslång passion" av Sara Ullvetter, 2016

Reportage, Art of Watercolor Nr 23, 7 juni 2016

Artikel, Akvarellen, Nr 2 2011

Artikel, Kulturtidskriften Zenit, 21 September 2008

Artikel, Kulturtidskriften Zenit, 29 Februari 2008

Artikel, Konstvärlden & Disajn, Nr 1 2000

"Mästerlig akvarellist

Jag skulle nog vilja kalla Lars Eje för den främste bland våra akvarellister idag. Även de mest triviala motiv lyckas han förädla med sin färgbehandling och gestaltning. Konstnären sjunger skönhetens lov i alla tonarter utan att det vare sig blir bedövande eller sövande. Lättillgängligt men inte utan djup och gåtfullhet är detta måleri, som engagerar ju längre betraktaren låter blicken vila i motivet. Det må handla om soffgemenskap eller barhäng eller bara frukt och grönt."

"Masterly watercolorist

I would like to call Lars Eje the premier among our watercolorists today. Even in the most trivial motives he succeeds in refining his coloring and portrayal. The artist praises beauty in all tones without becoming numbing or drowsy. This painting is easily accessible but not without depth and mystery and engages the viewer's eye even more over time. Whether it's social sceneries or just fruit and vegetables."

Ewe Olsson
Östgöta Correspondenten 2010

"Vardagsnära dramatik

Provocerande är nu verkligen inte Lars Eje Larssons lågmälda stilleben i den utställning som öppnar höstsäsongen på Lilla Galleriet i Umeå - däremot visar de alla prov på den uttrycksfullhet ett säkert konstnärsskap medför, ett starkt personligt avtryck trots att vi rör oss bland de tunna laveringarna och de vardagsnära motiven. Med säker penselföring släpper Lars Eje Larsson lös färgsjok som när de bryter upp de pigmenttäta konturerna kring vaserna och skålarna skapar dramatik i målningarna. Fint utmejslade vita fält har med samma säkra hand sparats ut mellan färgerna som skelett och bärande stomme i målningarna. Lars Eje Larssons utställning är ett uppiggande utsnitt av ett måleri stadigt stående i traditioner men med den pigga blick framåt som kännetecknar de drivna och yrkesskickliga konstnärer som lugnt jobbar på i en verklighet mycket avlägsen från den allt vad konstskandaler och poserande samtidskonst heter."

"Everyday drama

Lars Eje Larssons low-key still-lifes, in the exhibition that opens autumn season at Lilla Galleriet in Umeå, is certainely not provocating - on the other hand, they show all the expressions of an assured artistry and a strong personal expression, though it's about thin washes and everyday motives. With a safe brush Lars Eje Larsson lets loose chunks of paint that break the pigment-tight contours around the vases and bowls and create drama in the paintings. Fine-painted white fields have been saved out with the same safe hand between the colors like skeletons and carrying frames. Lars Eje Larsson's exhibition is an exhilarating view of painting standing in traditions, but with the liveliness that characterizes the skilled and professional artists who work quietly far away from all what scandals and posing contemporary art is."

Sara Meidell
Västerbottens Kuriren 2009

"Vinkar om en ny fas

(...) Men nu är det så att han är mycket duktig rent tekniskt. Han har under ett antal år utvecklat akvarellen till ett stort uttrycksdjup. Han kombinerar det spröda och tillfälliga i akvarelltekniken med olika temperatur- eller energitillägg. Hans bildrum fylls av osynlig massa, en sorts eter och spännande stämningar. Temperaturen artikuleras genom en välstämd kolorit där det ultramarina är en klar klang som genljuder de flesta bilder om det så bara är en synbar skärva av färgen. Det sotade får bildrummen att krympa eller växa, och färgstämningen i stort får dofter att frigöras.
Välbalanserade kompositioner, expressiv närvaro och teknisk behärskning med imponerande finlir gör hans bilder mycket sevärda"

"Hinting a new phase

(...) But then he is very good technically. For a number of years, he has developed the watercolor to a great depth of expression. He combines the crisp and temporary in watercolor technique with varying temperatures and energies. His image space is filled with invisible mass, a kind of ether and exciting moods. The temperature is articulated by a well-kept coloring where the ultramarine is a clear tone that return in most images, even if it's just a fragment of the color. The sooted parts makes the pictures shrink or grow and the color tones induces fragrances.
Well-balanced compositions, expressive presence and technical mastery with impressively fine parts make his images well worth seeing."

Stefan Nilsson
Nerikes Allehanda 2004

"En doft av västkustens goda akvarellmåleri

Det är något speciellt med päronen i Galerie Holms skyltfönster. Penseln har knappt antytt deras form med lätta gröna svep. De lockar ändå, retfullt sinnliga men oåtkomliga. "Imaginära päron" kallar Lars Eje Larsson dem. Titeln smakar mera: en utsökt syrlighet som balanserar mellan verklighet och dröm. Sådan är också utställningen i sin helhet. Akvarellerna visar en genomlyst vardag som är både flyktig och handfast. Det är med skuggor och ljus motiven byggs upp. Vått i vått stryker penseln ut färgen, och först efter hand blir motivet avgjort. Tekniken är svår att behärska, men Lars Eje Larsson gör det till fullo.
Lars Eje Larsson är därmed fri att spela ljus och skuggor mot varandra, använda drastiska kontraster, möta ljust grönt med mörkt violett. Det vilar en obsvärad ton över hans bilder, som samlar kvaliteter från både abstrakt och figurativt måleri. (...) Imaginära aspekter obeaktade: utställningen är sevärd, inte minst för sin skönhets och tekniks skull. Det är en angenäm doft av västkustens goda akvarelltradition som Galerie Holm släpper in i Malmös konstliv med denne skicklige Göteborgskonstnär."

"A scent of the west coast's good watercolor painting

There is something special about the pears in Galerie Holm's window display. The brush has barely shaped them in light green sweeps. Yet they still attract, sensibly inviting but inaccessible. "Imaginary pears", Lars Eje Larsson calls them. The title adds taste: an exquisite acidity that balances between reality and dream. This is also what the exhibition is as a whole. The watercolors show a transparent everyday life that is both volatile and sturdy. It is with shadows and light motifs are built. Wet-in-wet strokes applies color, and the motif is decided successively. The technique is difficult to master, but Lars Eje Larsson does it completely.
Lars Eje Larsson is thus free to play out lights and shadows against each other, use drastic contrasts, meet light green with dark violet. There is something untroubled in his images, which collects qualities from both abstract and figurative painting. (...) Imaginary aspects aside: the exhibition is worth seeing, not least for its beauty and technique. It's a pleasant scent of the west coast's good water-coloring tradition that Galerie Holm brings Malmö with this skilled artist from Gothenburg. "

Carolina Söderholm
Sydsvenska Dagbladet 2001

"Akvareller med personlig prägel

Göteborgskonstnären Lars Eje Larsson, som ställer ut akvareller och litografier på Galleri Vättern i Motala, har en alldeles suverän akvarellteknik, mycket personligt präglad. Han målar som en oljemålare, låter bilden växa fram och fyller i allteftersom motivet formar sig. Han förmedlar en viss gåtfullhet genom sina bilder. Det finns en harmoni i allt vad han gör, en sinnestämning med ett behagligt färgskimmer och ett skönhetsvärde kring en utsökt form av tidlöshet.

Att möta Lars Eje Larssons bildvärld är att uppleva den nyanserade koloritens stämningar i både kraftfulla och mera återhållsamma drag. Hans ibland smått poetiska skapelser visar hur han med skicklig penselföring och inlevelserik känsla utvecklat ett otvunget upplägg, där det lättsamma såväl som det djuppendlande möts i omsorgsfullt men ändå spontant genomtänkta motiv.

Här saknas inte fantasi, men inte heller associationsnära inslag. Man kan ana en både komtemplativ och realistisk syn och människoupplevelse och en varm känsla att förmedla ett lustfyllt språk. Lars Eje Larsson är en fascinerande målare, som vet att handskas med färgerna och ljuset och som har en medveten kontroll över tonernas inbördes förhållanden. I hans återhållsamma framställning finner man uttryck för livsglädje och frihet. Hans konst har flera dimensioner, även när enkelheten är som mest påtagbar. Det finns en sympatisk livskraft och en inre spänning i hans arbeten, inte minst när människor och ansikten tolkas in. Allt går ton i ton och med ytterst små detaljer ger han helheten en stämning och en ögonfägnad som jag tror alla kan uppleva.

"Watercolor with a personal touch

Gothenburg artist Lars Eje Larsson, who exhibits watercolors and lithographs at Galleri Vättern in Motala, has a superb watercolor technique, very personally characterized. He paints like an oil paint artist, allowing the image to emerge, adds as the motif forms. He mediates some mystery through his images. There is harmony in everything he does, a mood with a pleasant color shimmer and a beauty in an exquisite form of timelessness.

To meet Lars Eje Larsson's image world is to experience the nuances of a color scheme both powerful and in more restrained moves. His sometimes poetical creations show how he with skill and an empathetic sensibility has developed an untroubled form, where the easy-to-read and the deep meet in carefully thought-out, yet spontaneous motives.

Here is imagination, but also evocative elements. One can imagine both contemplative and realistic vision, human experience and a want to convey a lustful language. Lars Eje Larsson is a fascinating painter, who knows how to deal with colors and light and who has a conscious control of the relationships between tones. In his restrained presentation, joy and freedom is expressed. His art has several dimensions, even when simplicity is most present. There is a sympathetic vitality and an inner tension in his work, especially when people and faces are interpreted. Everything goes hand in hand, and with extremely small details he gives the whole a mood and a striking feeling that I think everyone can experience.

Sven Slotter
Motala magazine 1998

"Små höjdpunkter

Lars Eje Larsson galleridebuterar med denna utställning i Göteborg med akvareller och oljemålningar. När hans vernissagekort damp ner i brevlådan, trodde jag först det var något från en stillsammare Olle Skagefors. Släktskapen finns i den uppdrivna penselföringen, i den rena koloriten och behärskningen av det flödiga akvarellmediet. Men med denna ytliga likhet är inte allt sagt. Förutom ett par lysande porträttstudier är det vardagsnära ting och igenkännbara landskap Larsson hänger sig åt i sitt enträgna studium av ljuset och luften runt omkring. I detta måleri förenas dessa båda i ett seendets ogrumlade glädje. Frukter, krukor, en fotogenkanna och en spånkorg framställes som personligheter det korta ögonblick ljuset faller över dem. Det finns en fara i att vara så säker som Larsson faktiskt är, men han hemfaller inte till upprepningar eller slentrianseende, utan utvecklar för det mesta sitt stoffmåleri till små höjdpunkter: urnan och koppen förblir keramik, spånkorgen bevarar sin nävertorka. Allt sker tydligen helt intuitivt och utan tröttande underliggande blyertslinjer. I papperets väta elimineras oväsentligheterna."

"Little highlights

Lars Eje Larsson debuts in Gothenburg with this exhibition, with watercolors and oil paintings. When his invitation card came in the mailbox, I first thought it was something from a more quiet Olle Skagefors. The relationship exists in the driven brush strokes, in the pure color and the mastery of the fluid watercolor. But with this superficial similarity, not all is said. Besides a couple of brilliant portrait studies, it's in everyday objects and recognizable landscapes Larsson commits his intense studies of light and the air around. In his painting they unite to celebrate the joy of seeing. Fruits, pots, a kerosene pitcher and a chip basket are portrayed as personalities the short moment light falls over them.
There is actually a danger in being as sure as Larsson is, but he does not fall into repetitions or routine, but develops his portrayal of material to little highlights: the urn and the cup remain ceramic, the chipboard preserves its dry birch-bark. Everything is apparently quite intuitive and without tiring underlying lead lines. In the wet of the paper, the insignificances are eliminated. "

 

Lennart Didoff
GT 1985